Vyhlásenie o ochrane osobných údajov na účely spracovanie vašich osobných údajov v rámci služieb prostredníctvom projektu „Vodné správy“

 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako budeme narábať s vašimi osobnými údajmi (ďalej ako „osobné údaje“) počas poskytovania služieb zasielania žurnálu „Vodné správy“ a noviniek týkajúcich sa vôd v SR, na odber ktorých sa môžete prihlásiť prostredníctvom internetovej stránky www.vodnespravy.sk, alebo zaslaním emailu na adresu: info@vodnespravy.sk, ako aj v prípade ak nám na adresu info@vodnespravy.sk zašlete akékoľvek otázky, požiadavky a pod. (ďalej ako „Služby“).

 

Kto je zodpovedný za zber a používanie vašich osobných údajov?

 

Za zber a používanie vašich osobných údajov je zodpovedný tento subjekt („Prevádzkovateľ“):

 

DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.

Rajská 7, 811 08 Bratislava – Staré Mesto

IČO: 35 818 174

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 24711/B

 

Aký je náš záväzok?

Zaväzujeme sa, že budeme spracúvať vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov vrátane nariadenia (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) v znení neskorších predpisov a doplnkov a slovenskými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

 

Prečo zbierame a používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zbierame a používame na tieto účely:

 • aktivácia alebo deaktivácia odberu Služieb a ich poskytovanie;
 • vybavenie vašich žiadostí;
 • podpora slovenských prameňov, riek, jazier, a iných vôd;
 • podpora našich predajných a marketingových aktivít,
 • zasielanie noviniek v aktivitách v oblasti vôd v SR.

 

Čie osobné údaje sa budú spracúvať?

Spracúvame Vaše osobné údaje, ako osoby, ktorá sa prihlásila na odber Služieb v súlade s podmienkami používania, a to v rozsahu v akom nám boli odovzdané.

Vzhľadom na spôsob zberu osobných údajov (zadanie dotknutou osobou prostredníctvom internetového portálu alebo emailom) nevieme overiť identitu dotknutej osoby, a spoliehame iba na údaje, ktoré nám zveríte, a tak ako nám ich zveríte. Upozorňujeme, že zadanie cudzej emailovej adresy bez vedomia majiteľa danej adresy môže byť protiprávnym konaním. V prípade ak zistíme akékoľvek indície, že emailová adresa, ktorá nám bola zadaná na poskytovanie Služieb bola zneužitá, takéto osobné údaje z našich databáz vymažeme.

 

Aké osobné údaje sa budú zbierať?

Budeme zbierať a používať tieto osobné údaje:

 • identifikačné informácie – meno a priezvisko, titul
 • kontaktné údaje – e-mailová adresa

 

Na akom právnom základe používame Vaše osobné údaje?

Váš súhlas

Spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu na účely:

 • aby sme Vám mohli zasielať žurnál o vodách a informovať Vás o novinkách týkajúcich sa vôd,
 • aby sme Vám mohli poskytovať marketingové a propagačné služby.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, a môžete ho kedykoľvek odvolať.

 

Ako môžete pozastaviť používanie Služieb?

Ak nechcete, aby sme Vám ďalej poskytovali Služby, tak využite prosíme link na zastavenie používania našich Služieb, ktorý je obsahom emailu, ktorým Vám posielame žurnál. O zastavenie poskytovania Služieb nás môžete požiadať aj emailom na adresu: info@vodnespravy.sk.

Upozorňujeme, že zrušenie Služieb je účinné len do budúcnosti, na emailovú adresu zaslané emaily nemôžu byť vymazané.

Po zastavení používania Služieb na základe Vašej žiadosti bezodkladne a nezvratne vymažeme alebo anonymizujeme Vaše osobné údaje. Ak budete chcieť požiadať opätovne o poskytovanie Služieb, budete sa musieť opätovne prihlásiť na odber Služieb.

 

Ako dlho budeme uchovávať moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, než vyžadujú účely, na ktoré sa spracúvajú.

Obdobie, počas ktorých budeme uchovávať vaše osobné údaje, nastavujeme na základe týchto kritérií:

 • dĺžka trvania vášho odberu Služieb a poskytovania Služieb (doba platnosti zmluvy s Vami);
 • naše zákonné povinnosti uchovávať niektoré Vaše osobné údaje.

Po ukončení vášho odberu Služieb alebo po vypršaní jeho platnosti buď vymažeme, resp. iným spôsobom trvalo znehodnotíme Vaše osobné údaje súvisiace s používaním Služieb, alebo si tieto osobné údaje trvalým a nezvratným spôsobom spracujeme do podoby, aby sa už nikdy nedali spätne vysledovať vo vzťahu k Vašej osobe (anonymizácia údajov).

 

Budú sa moje osobné údaje poskytovať iným osobám a prenášať do iných krajín?

Vaše osobné údaje neprenášame a ani nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Vaše osobné údaje budeme poskytovať ďalším subjektom na tieto účely:

 • ak od nás verejné orgány (napr. orgány činné v trestnom konaní) a súdy vyžadujú, aby sme im poskytli vaše osobné údaje, tieto poskytneme v rozsahu podľa zákona;
 • ak je to odôvodnene potrebné v súvislosti so sporom, do ktorého sme sa dostali alebo sa môžeme dostať, vaše osobné údaje môžeme poskytnúť napríklad iným účastníkom sporu alebo súdu, vždy však v rozsahu a v súlade v zmysle platných právnych predpisov;
 • ak sme na to povinní v zmysle platných právnych predpisov.

 

Aké máte práva v súvislosti so svojimi osobnými údajmi?

V závislosti od platných právnych predpisov a s prihliadnutím na ne máte práva týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Medzi tieto práva patrí napríklad:

 • Právo na informácie: Máte právo na jasné, prehľadné a ľahko pochopiteľné informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje, a o vašich súvisiacich právach. To je čiastočne i dôvod, prečo vám poskytujeme informácie vo forme tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.
 • Právo na prístup k údajom: Máte právo získať prístup k svojim osobným údajom. Prístup k svojim osobným údajom môžete požadovať aj na to, aby ste si overili, že ich používame v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.
 • Právo na opravu: Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
 • Právo na vymazanie: Známe tiež ako „právo byť zabudnutý“. Zjednodušene to znamená, že môžete požadovať vymazanie alebo odstránenie svojich osobných údajov v prípade, že neexistuje žiadny iným právny základ pre spracúvanie, aby sme ich naďalej používali. Upozorňujeme, že nejde o absolútne právo a vzťahujú sa naň výnimky. Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak si uplatníte právo na výmaz a ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

 • Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo zablokovať ďalšie používanie vašich osobných údajov alebo mu zabrániť. V prípade obmedzenia spracovania môžeme naďalej uchovávať vaše osobné údaje, ale ich použitie z našej strany bude obmedzené.
 • Právo na prenosnosť údajov: Máte právo získať a znova použiť svoje osobné údaje na svoje vlastné účely v rámci rôznych služieb. Napríklad v prípade ukončenia vášho vzťahu s nami vám toto právo umožňuje jednoducho presúvať, kopírovať alebo prenášať svoje osobné údaje medzi našimi IT systémami a systémami iných poskytovateľov služieb bez toho, aby sa tým znížila ich použiteľnosť. Upozorňujeme, že nejde o absolútne právo a vzťahujú sa naň obmedzenia. Toto právo si môžete uplatniť len za určitých okolností a za predpokladu, že nepriaznivo neovplyvní práva iných osôb (napríklad si ho môžete uplatniť v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli a ktoré sme spracovali na účely plnenia našej zmluvy s vami).
 • Právo namietať voči spracovaniu: V prípade, že spracovanie vychádza z nášho zákonného záujmu, máte právo namietať voči takémuto spracovaniu, ak nemáme vážny a oprávnený dôvod na to, aby sme vaše osobné údaje ďalej spracúvali.
 • Právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.
 • Právo podať sťažnosť: Máte právo podať sťažnosť na spôsob, akým narábame s vašimi osobnými údajmi alebo ako ich spracúvame, a to tak vo vzťahu k nám ako aj kedykoľvek vo vzťahu vnútroštátnemu úradu pre ochranu údajov. Vo vašej krajine je to vyššie uvedená zodpovedná osoba (viď úvodnú stranu tohto dokumentu) a Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; Hraničná 12, Bratislava, SR; web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; dozor@pdp.gov.sk; tel. +421 /2/ 3231 3214.
 • Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania: Máte právo nebyť predmetom rozhodovania, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní (vrátane profilovania) a ktoré má na vás právne (alebo podobne závažné) účinky.

Upozorňujeme, že uvedené práva si môžete uplatniť len vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame v súvislosti so Službami.

 

Ako si uplatním svoje práva na ochranu osobných údajov?

Dotknutým osobám Prevádzkovateľ výkon ich práv uľahčuje, nekladie im prekážky. Preto vytvoril systém, prostredníctvom ktorého dotknuté osoby môžu uplatňovať svoje práva, a tento sa budú snažiť zdokonaľovať.

Dotknutej osobe sú vždy poskytnuté informácie o spracúvaní jej osobných údajov a sú poučené o svojich právach. Prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie vhodným spôsobom podľa okruhu dotknutých osôb, napríklad písomne v listinnej forme, e-mailom alebo zverejnením na webovom sídle.

Ak máte záujem o ďalšie informácie týkajúce sa nášho používania vašich osobných údajov a chcete si uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás týmto spôsobom:

 • svoje právo na prístup, právo na prenosnosť údajov, právo na vymazanie a právo namietať si môžete uplatniť kliknutím na príslušné odkazy v rámci stránky vodnespravy.sk, ako aj prostredníctvom linku, ktorý je obsahom ktorým Vám posielame žurnál;
 • o zastavenie poskytovania Služieb alebo pre využitie ďalších Vašich práv podľa GDPR nás môžete požiadať aj emailom na adresu: info@vodnespravy.sk;
 • v prípade akýchkoľvek iných požiadaviek, prosím kontaktujte nás na kontaktné údaje uvedené na úvodnej strane tohto dokumentu.

Vaše požiadavky sa budeme snažiť splniť, hneď ako to bude primerane možné a vždy v rámci zákonom stanovených lehôt. Upozorňujeme, že aj keď požiadate o vymazanie svojich osobných údajov, môže sa stať, že si budeme musieť ponechať niektoré osobné údaje, ak to vyžadujú alebo povoľujú platné právne predpisy, resp. bude na to existovať právny nárok.

Prevádzkovateľ prijal organizačno-technické opatrenia, ktoré zabezpečujú maximálnu možnú ochranu spracovania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s Vašimi osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

 

Zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ môže z času na čas aktualizovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V takom prípade vydáme revidované Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a o všetkých zmenách vás budeme informovať v rozsahu, v akom to vyžaduje zákon.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zmien tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov nás kontaktujte spôsobom uvedeným v časti „Ako si uplatním svoje práva na ochranu osobných údajov?“ v predchádzajúcom texte.